О савезу

Савез инжењера и техничара Србије је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација инжењера и техничара тј. чланова и њених организација - удружења тј. чланица у Републици Србији, заснована на слободи удруживања и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду, организована ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева, који нису забрањени Уставом или Законом.

Органи СИТС-а су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Суд части, председник и генерални секретар.
Чланство у СИТС је: појединачно–индивидуални чланови (чланови); колективно-републичка струковна и мултидисциплинарна инжењерско – техничарска, инжењерска или техничарска удружења, покрајинска, градска, регионална и општинска инжењерско-техничарска, инжењерска или техничарска удружења (чланице) и интересно – правни субјекти.

Међу главне циљеве и задатке Савеза спадају:

 • окупљање и организовање инжењера и техничара Србије ради остваривања њихових интереса, увећања стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса у заједници, на бази њиховог стручног доприноса у привредном, економском, научно-технолошком и укупном развоју Републике Србије;
 • обједињавање, јачање и омасовљавање инжењерско-техничарских организација Србије, развијање међусобне сарадње и сарадње са одговарајућим међународним организацијама инжењера и техничара;
 • побољшавање сталешког интереса, угледа и заштите чланова инжењерско-техничарске организације Србије и пружање помоћи својим члановима и чланицама;
 • пружање помоћи инжењерима и техничарима у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;
 • праћење савременог развоја технике и технологије и указивање на токове збивања и промене у овој области и давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења припривредним, инвестиционим и другим подухватима;
 • неговање и развијање етике инжењерско-техничарског позива, људских права и слобода;
 • организовање научно-стручних скупова, семинара, курсева, округлих столова и јавних расправа од интереса за локалне самоуправе и за привредне, образовне и здравствене институције на територији Републике Србије и у државама у окружењу;
 • организовање континуалне едукације за инжењерске, здравствене и образовне организације у сарадњи и у складу са критеријумима меродавних државних и других институција;
 • издавање научних и стручних радова, часописа и других публикација од интереса за академску заједницу и одговарајуће организације;
 • рад на техничкој регулативи (законима, прописима и стандардима), обезбеђујући њену савременост, адекватност, актуелност и функционалност, а посебно на осавремењавању регулативе за локалне самоуправе;

Руководство Савеза

 • Председник: др Игор Марић
 • Потпредседник: др Милован Живковић
 • Генерални секретар проф. др Часлав Лачњевац
 • Чланови Управног одбора:
  • проф. др Иван Алексић,
  • мр Зоран Пендић,,
  • г-дин Милутин Станковић и
  • г-дин Драгослав Радисављевић.